tel.: 0905 791 643  email: kamelot.ov@gmail.com  

KONTAKTY

PV TRADING s.r.o.
Severná 4, 03601 Martin
sídlo skladu: Sučianská 31
tel: +421 905 791 643
fax: IČO: 50 988 859, DIČ: 212 055 0883
kamelot.ov(a)gmail.com

Šťastné a vesele Vianoce a všetko dobre do Nového roku 2024 praje za team WWWKNIHYEU.COM Valent Pavel

ANKETA


Obchodné podmienky

V SR : Poštovné je podľa sazobníku Slovenskej pošty  , platba prevodom vopred, Balné ZADARMO .Bankové spojenie pre SR 6108 1115/0900 Slovenská sporiteľňa IBAN : SK96 0900 0000 0000 6108 1115

v ČR: Poštovné a dobierka na každu zásielku podľa cenníku Českej pošty www.ceskaposta.cz . Balné je ZADARMO .Bankové spojenie v ČR: 2514869001/5500 RAIFFEISEN Bank.

Osobný odber ZADARMO po dohovore na č.t. +421 905 791 643 na adrese:  PV TRADING s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 03601, Slovakia. Adresa na vrátenie tovaru: PV TRADING s.r.o. Severná 4, martin , 03601 , Slovakia

Všeobecné obchodné podmienky

(Vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode)

1. Predmet úpravy
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť PV TRADING s.r.o., so sídlom Severná 3894/4, 03601 Martin IČO: 50 988 859, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka č. 68161/L, Oddiel: sro, ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci (ako zákazník) prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti, registrovanej na internetovej adrese knihy.sk (ďalej aj ako „Všeobecné obchodné podmienky“, „Podmienky“ alebo „VOP“).

2. Definície a interpretácia pojmov
Pokiaľ nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak, nasledovné pojmy s veľkým začiatočným písmenom a pojmy uvedené v týchto Podmienkach s veľkým začiatočným písmenom majú nasledovný význam, resp. význam, ktorý im je priradený v texte týchto Všeobecných obchodných podmienok:
2.1 E-shop
znamená internetový obchod Spoločnosti registrovaný na internetovej adrese knihy.sk;
2.2 Kupujúci
znamená fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť so Spoločnosťou kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru a za týmto účelom vyplnila a odoslala záväznú objednávku Spoločnosti. Kupujúcim sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok
za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú kupujúci v záväznej objednávke určil ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar doručený;
2.3 Občiansky zákonník
znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
2.4 Obchodný zákonník
znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
2.5 Objednávkový formulár 
znamená elektronický formulár obsahujúci údaje kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo (IČO); telefónne číslo, ostatné dodacie informácie, spôsob platby, spôsob doručenia tovaru do miesta dodania, fakturačné údaje, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru spolu s DPH;
2.6 Oprávnená osoba 
znamená fyzická alebo právnická osoba odlišná od kupujúceho, uvedená v Objednávkovom formulári, ktorej má byť objednaný tovar doručený. Uvedenie mena a priezviska alebo obchodného mena, sídla a identifikačného čísla (IČO) oprávnenej osoby v Objednávkovom formulári sa považuje za udelenie plnomocenstva na prevzatie objednaného tovaru v mene Kupujúceho. Toto plnomocenstvo zahŕňa súčasne aj právo podpisu akýchkoľvek dokumentov a dokladov spojených s dodávkou a odovzdaním objednaného tovaru oprávnenej osobe;
2.7 Ponuka tovaru
znamená ponuku tovaru zverejnenú na internetovej stránke Spoločnosti, ktorá obsahuje najmä, nie však výlučne, označenie ponúkaného tovaru (napr. názov titulu alebo meno autora, názov alebo meno vydavateľa) a informáciu o aktuálnej cene tovaru. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru
sú účinné od momentu zverejnenia takýchto zmien na internetovej stránke Spoločnosti.
Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa vyššie uvedená zmena nevzťahuje. Spoločnosť upozorňuje, že nie každý tovar s ktorým obchoduje uchováva na svojom sklade; môže preto nastať situácia, že Spoločnosť pri preverení dostupnosti objednaného tovaru zistí, že tovar bol vypredaný a v čase zadania objednávky zo strany Kupujúceho je už nedostupný. V prípade splnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety tohto odseku Spoločnosť Kupujúceho o nedostupnosti tovaru informuje a jeho objednávku
bez zbytočného odkladu odmietne. Zobrazenie tovaru v aktuálnej ponuke internetovej stránky Spoločnosti (E-shopu) preto nepredstavuje jeho automatickú predajnú dostupnosť;
2.8 Registrácia
znamená poskytnutie údajov Kupujúcim, vrátane osobných údajov Kupujúceho. Registrovaným zákazníkom poskytuje Spoločnosť nasledovné služby:
(a) informácie o stave objednávok,
(b) prehľad všetkých kúpených titulov,
(c) možnosť využívať personalizované služby;
2.9 Spoločnosť
PV TRADING s.r.o. Severná 3894/4
Martin 03601
IČO: 50 988 859, DIČ: 212 055 0883
3. Uzatváranie kúpnych zmlúv
3.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy na základe ktorej Spoločnosť dodá Kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Spoločnosti.
3.2 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je elektronická objednávka Kupujúceho adresovaná Spoločnosti. Elektronickú objednávku možno vykonať výlučne prostredníctvom vyplnenia Objednávkového formulára, umiestneného na internetovej stránke Spoločnosti a jeho následným odoslaním cez internetovú platformu do elektronickej schránky Spoločnosti.
3.3 Elektronická objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu Kupujúceho so Všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti. Zadaním objednávky Kupujúci tiež:
(a) vyjadruje súhlas so zaslaním elektronickej faktúry do svojho profilu na internetovej stránke Spoločnosti, prípadne na inú adresu uvedenú Kupujúcim prostredníctvom Objednávkového formulára (e-mail),
(b) vyhlasuje, že bol poučený o možnostiach odstúpiť od kúpnej zmluvy,
(c) vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú úplné, správne a pravdivé.
3.4 Elektronická objednávka zaniká:
(a) odmietnutím objednávky zo strany Spoločnosti, alebo
(b) márnym uplynutím päť (5) dňovej lehoty na potvrdenie objednávky zo strany Spoločnosti.
3.5 Potvrdenie objednávky je písomné vyhlásenie Spoločnosti adresované Kupujúcemu, v ktorom Spoločnosť potvrdzuje, že elektronickú objednávku Kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda platnosť a účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky
na e-mailovú adresu Kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť Spoločnosti nemožno na účely interpretácie týchto Všeobecných obchodných podmienok vykladať ako potvrdenie objednávky zo strany Spoločnosti.
3.6 Spoločnosť je oprávnená odmietnuť elektronickú objednávku aj konkludentne a bez uvedenia dôvodu.
3.7 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie elektronickej objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok Spoločnosti dodať Kupujúcemu objednaný tovar
do určeného miesta dodania a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť kúpnu cenu, vrátane nákladov za doručenie objednávky.
3.8 Akúkoľvek zmenu elektronickej objednávky, vykonanú po uzavretí kúpnej zmluvy je nutné vykladať ako návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy. Zmena obsahu kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Spoločnosti. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je Spoločnosť povinná akceptovať. Ustanoveniami tohto odseku Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku 10 Všeobecných obchodných podmienok.
3.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že pri kúpe tovaru rezervovaného cez internetovú stránku
(E-shop) Spoločnosti má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy, predmetom ktorej bol objednaný tovar, povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru, vrátiť takýto tovar Spoločnosti, pričom je oprávnený takýto tovar odovzdať aj v sídle Spoločnosti.

4. Kúpna cena tovaru
4.1 Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, v potvrdení objednávky ako
aj v elektronickej faktúre zaslanej Kupujúcemu Spoločnosťou. Kúpna cena zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
4.2 Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné a iné náklady na prepravu objednaného tovaru, ktoré budú Kupujúcemu fakturované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktoré si Kupujúci zvolil.
4.3 Všetky akcie a zľavy na ponúkaný tovar platia do vypredania zásob, okrem prípadu ak je
pri konkrétnom ponúkanom tovare uvedené inak.
4.4 Po uzavretí kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje v lehote bez zbytočného odkladu zaplatiť celkovú kúpnu cenu, vrátane poštovného a iných nákladov spojených s prepravou objednaného tovaru Spoločnosti, a to prostredníctvom platobného systému (platobnej brány) registrovanej pre spoločnosť PV TRADING, s. r. o., so sídlom Severná 3894/4, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 50 988 859, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69084/B alebo odovzdaním celkovej kúpnej ceny poverenej osobe dodávateľa objednávky (t. j. na dobierku). 4.5 Náklady na použitie platobných prostriedkov na diaľku znáša každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.
4.6 Záväzok Kupujúceho zaplatiť celkovú kúpnu cenu podľa článku 4, bodu 4.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok je splnený momentom pripísania celkovej kúpnej ceny na bankový účet spoločnosti PV TRADING, s. r. o., IČO: 50 988 859, alebo odovzdaním celkovej kúpnej ceny poverenej osobe dodávateľa objednávky.

5. Čas dodania tovaru
5.1 Dodacia lehota, v ktorej je Spoločnosť povinná dodať Kupujúcemu dostupný tovar (t. j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je tridsať (30) dní od potvrdenia objednávky Kupujúcemu.
5.2 Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku začína dodacia lehota plynúť od pripísania celkovej kúpnej ceny na účet spoločnosti PV TRADING s.r.o. , IČO: 50 988 859
5.3 Pri každom tovare na internetovej stránke Spoločnosti je uvedená orientačná informácia
o dostupnosti tovaru. V prípade, ak Spoločnosť zistí, že tovar z objednávky je nedostupný (t. j. tovar nie je na sklade alebo u dodávateľa), Spoločnosť Kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena
za tovar už zaplatená, Spoločnosť Kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný tovar vráti.

6. Miesto dodania tovaru
6.1 Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke (Objednávkovom formulári) ako adresu dodania tovaru.

7. Spôsob dodania tovaru
7.1 Spôsob dodania tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať prostredníctvom Objednávkového formulára, a to jedným z nasledovných spôsobov:
(a) Slovenská pošta
(b) Packeta
(c) GLS
(d) DPD
(e) Osobný odber


8. Dodanie tovaru
8.1 Záväzok Spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo Oprávnenej osobe v mieste dodania. V profile Kupujúceho vedeného na internetovej stránke Spoločnosti sa následne zobrazí daňový doklad - faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

9. Zodpovednosť za vady
9.1 Zodpovednosť za vady tovaru pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Spoločnosťou a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9.2 Zodpovednosť za vady tovaru pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Spoločnosťou a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy
10.1 Pokým tovar nebol Kupujúcemu odoslaný, môže Kupujúci objednávku odvolať. V prípade včasného odvolania objednávky nie sú Kupujúcemu účtované žiadne peňažné sankcie ani iné poplatky. V prípade, že už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky zo strany Kupujúceho podľa tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok, Spoločnosť vráti Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote tridsiatich (30) dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený Kupujúcim, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
10.2 V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru.
10.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
(a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
(b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
(c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný späť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
(d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
(e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,
(f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
(g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený
o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
10.4 V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo (IČO), e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby, pokiaľ bol tovar dodaný na dobierku. V prípade, ak bola platba voči Spoločnosti ako predávajúcemu vykonaná prostredníctvom osobitného platobného mechanizmu na diaľku, bude platba vrátená Kupujúcemu spôsobom, akým Kupujúci platbu vykonal. V prípade, ak bol tovar dodaný
na dobierku, bude platba vrátená na účet oznámený Kupujúcim. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Spoločnosť odporúča, aby Kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou
na adresu Severná 4, 036 01 Martin, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu . V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom elektronického formulára je Spoločnosť povinná zaslať Kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
10.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením Kupujúceho od zmluvy sa zmluva od počiatku (ex tunc) zrušuje.
10.6 Po odstúpení od zmluvy je Spoločnosť povinná:
(a) prevziať tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: PV Trading s.r.o., Severná 4, 036 01 Martin alebo ho osobne odovzdať v sídle Spoločnosti. Spoločnosť odporúča tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu - faktúry,
(b) vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najskôr však v lehote tridsiatich (30) dní
odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
10.7 Spoločnosť nie je povinná uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Spoločnosťou. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Spoločnosťou.
10.8 Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru Kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru Spoločnosti. V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, Spoločnosť vráti Kupujúcemu kúpnu cenu alikvotne zníženú o sumu náhrady škody spôsobenej
na tovare. Pohľadávka Spoločnosti na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Spoločnosť Kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.
10.9 Kupujúci je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Spoločnosti. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru Spoločnosti znáša Kupujúci.
10.10 Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledujúcich dôvodov:
(a) ak pri platbe platobným mechanizmom Spoločnosti Kupujúci nezaplatil celkovú kúpnu cenu ani v lehote tridsiatich (30) dní od potvrdenia objednávky,
(b) ak Kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. Všeobecných obchodných podmienok neodstúpil, neprevezme objednaný tovar:
(i) od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,
(ii) na výdajnom mieste v stanovenej odbernej lehote,
(c) ak aj napriek všetkému úsiliu Spoločnosti, ktoré možno od nej požadovať, nie je Spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Spoločnosti inak ho zaobstarať,
(d) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Spoločnosť tovar nakupuje.
10.11 Odstúpenie Spoločnosti od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Zaplatená kúpna cena bude vrátená Kupujúcemu v lehote tridsiatich (30) od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa Spoločnosť s Kupujúcim nedohodne inak.
10.12 Odstúpenie Spoločnosti od zmluvy sa nedotýka nároku Spoločnosti na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o doručenie tovaru Kupujúcemu.

11. Ochrana osobných údajov
11.1 Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje pravdivosť, správnosť a úplnosť tam uvádzaných údajov, akceptáciu kúpnej ceny ako aj všetkých ďalších podmienok kúpy
z objednávky vyplývajúcich alebo s objednávkou súvisiacich, najmä súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a to vrátane súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Všeobecných podmienok pre spracúvanie osobných údajov dostupných
na internetovej stránke Spoločnosti knihy.sk.

12. Záverečné ustanovenia
12.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 7.8.2023.
12.2 Akékoľvek zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti.
12.3 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. obsah objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok a kogentné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.4 V súvislosti s reklamáciami sú Kupujúci povinní postupovať najmä v súlade so zákonom
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
12.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.  Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom čo zistia, že niektoré
z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nahradiť takéto ustanovenie znením nového, platného ustanovenia, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.</znamená>

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NjhlY